آقــــــــــــو

 

12 روزت بود گلم

انگار دیگه طاقتت تموم شده بودومی خواستی صحبت کنی. هممون نشسته بودیم وبه شما نگاه می کردیم و بهت تمرین آقو گفتن می دادیم و شما هم هی دهنت رو مثل ما بازو بسته می کردی.

یک دفعه گفتی (آ آ آ آ)   (قـــــو)

باورمون نمی شد. خیلی لحظه ی زیبایی بود دخترم.

 

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــا شکـــــــــــــــــــــــــرت کـــــــــــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــــن نعمـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــا ارزش رو بــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــا اعطــــــــــــــــــــــــــا کــــــــــــــــــــــــردی.

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید