فرهنگ لغت 1 سالگیه آریاناز خانم

ای زیه . ای جیه . ای دیه     ====   این چیه

انا                                   ====    1 به زبان قبرسی

د د                                  ====    دست دستی

تا تا                                 ==== تاب تاب بازی

س س س                        ==== هیس با انگشت اشاره روی بینیت

م م ماااا ماماما                  ==== مامان

با با                                 ==== بابا

دایی . دالی                       ====  دالی موشه

نه نه با چپ و راست بردن انگشت اشاره === نه

بازم اگه یادم اومد میام اضافه می کنم گل شیرین زبونم

بوس

/ 0 نظر / 86 بازدید