برف بازی

عزیز دل مامی یکشنبه با هم رفتیم ترودس 12 february 

ساعت 2 رفتیم و ساعت 6 برگشتیم

کلی برف باریده بود تا کمرنیشخند رفتیم به جایی که فقط خودمون 3 تایی باشیم واسه همینم عکس 3 تایی نداریم گلکمناراحت

خیلی خوش گذشت و کلی برف بازی کردیملبخند

شما هم هی قر می زدی. آخه لباس گرم تنت کرده بودم که سرما اذیتت نکنه ولی مثل اینکه لباست بیشتر اذیتت کردخنثی

اینم چند تا عکس از برفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

گلم اولین برف رو تو زندگیت در 4 ماه و 26 روزگیت دیدی

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس دخترکم

/ 0 نظر / 24 بازدید